Ryczałt Ewidencjonowany

Ryczałt Ewidencjonowany – w odróżnieniu od podatku liniowego i tzw. skali podatkowej - płaci się od osiągniętych przychodów, a więc bez uwzględnienia ewentualnych kosztów podatkowych.

Obecnie stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Zależą one od rodzaju działalności i klasyfikacji PKWiU. To, jaką stawkę dla danej działalności można stosować, wynika z art. 12 Ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993; dalej: Ustawa).

Niższe stawki ryczałtu w 2022 roku - dla kogo?

Jak wynika z treści nowych przepisów, obniżka stawek dotyczy:

 1. podatników uzyskujących przychody ze świadczenia usług (obniżka z 17% lub 15% do 14%):
  1. w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
  2. architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
  3. c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Obecnie przychody z ww. usług opodatkowane są stawką 17% (gdy są osiągane w ramach wolnych zawodów, a podatnik nie zatrudnia innych osób), bądź według stawki 15% (jeśli są osiągane w ramach wolnych zawodów, a podatnik zatrudnia inne osoby). Od 2022 r. obowiązywać będzie stawka 14% - nowe regulacje będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy usługi świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych.

 1. przychodów ze świadczenia usług (obniżka z 15% do 12%):
  1. związanych z wydawaniem:
   1. pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,
   2. pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
   3. pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
   4. oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,
  1. związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Dla kogo ryczałt?

W tym miejscu należy także dodać, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać określone podmioty:

 1. osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 2. przedsiębiorstwa w spadku,
 3. spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 4. spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 5. spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

Limit ryczałtu w 2022 roku

Warto również zwrócić uwagę na ustawowe limity. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli, w roku poprzedzającym rok podatkowy, uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (kurs euro oblicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy - w przeliczeniu 9 188 200 zł, przy kursie z dnia 1 października br.).  

Tym samym, podatnicy, którzy w 2021 roku uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 9 188 200 zł, będą mogli w nowym roku skorzystać z rozliczenia ryczałtem ewidencjonowanym.

Jak zmienić formę opodatkowania?

Zmianę formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany należy zgłosić na formularzu CEIDG-1 (jako aktualizację), w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu. W praktyce - zakładając, że pierwszy przychód osiągniemy w styczniu 2022 r. - termin na zmianę formy opodatkowania upływa 21 lutego 2022 roku (termin ulega przesunięciu, ponieważ 20 lutego w 2022 r. przypada w niedzielę).  

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy także lat następnych. Co za tym idzie, podatnik nie musi corocznie składać oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania powinien być poprzedzony dokładną analizą wszystkich kluczowych aspektów prowadzonej działalności, mogących mieć wpływ na finalne rozliczenie (poziom przychodów, koszty działalności, rodzaj wykonywanej działalności itp.). Nie dla każdego podatnika ryczałt ewidencjonowany – mimo stosunkowo niskich stawek – okaże się najbardziej korzystną formą opodatkowania.